Akreditif Türleri ve Özelliklerine Göre Akreditif Çeşitleri

forklift ehliyeti

akreditif türleri

Akreditif nedir? En basit şekliyle “koşullu havale” olarak tanımlanabilir. Bu tanımda, ticari bir işlem (dış ticaret – mal alım satımı) olduğundan, satıcı verilen şartları yerine getirerek bunu bankaya belgelerle ispat eder ve banka bu durumda ödeme yapmakla yükümlüdür.

Özelliklerine Göre Akreditif Çeşitleri

Uluslararası mal ticareti, uluslararası ödeme işlemlerinin büyük kısmını oluşturur. Uluslararası ticarette satılan malların fiyatları konvertibl para birimleriyle ödenmektedir. Ödemeler uluslararası bankalar aracılığıyla yapılmaktadır. Mal bedelinin ödenmesine olanak sağlayan çeşitli uluslararası ödeme işlemleri bulunmaktadır. Buna göre akreditif türleri aşağıdaki gibidir.

1) Kabili Rücu (Dönülebilir) Akreditif (Revocable L/C)

Dönülebilir akreditif, lehdara önceden haber verilmeksizin herhangi bir anda amir banka tarafından değiştirilebilen veya iptal edilebilen bir akreditif türü olarak tanımlanmaktadır.

2) Gayri kabili Rücu (Dönülemez) Akreditif (Irrevocable L/C)

Bu akreditif türü tarafların karşılıklı onayı olmadan iptal edilip değiştirilemeyen bir akreditif türü olarak ifade edilmektedir.

3) Teyitsiz Akreditif (Unconfirmed L/C)

Teyitsiz akreditif, sadece amir bankanın, lehdara karşı ödeme, kabul veya iştira taahhüdünde bulunduğu bir akreditif türü olarak tanımlanmaktadır.

4) Teyitli Akreditif (Confirmed L/C)

Teyitli akreditif, açılan bir akreditife ihbar bankasının, amir bankanın talebi üzerine teyidini eklediği akreditif türüdür.

5) Rotatif / Döner Akreditif (Revolving L/C)

Döner akreditif, bir akreditifin şartlarının gerektirdiği şekilde tamamının veya belirli bir miktarının, herhangi bir değişiklik yapılmaksızın eski miktar dahilinde yenilendiği bir akreditif türü olarak tanımlanmaktadır.

6) Devredilebilir Akreditif (Transferable L/C)

Devredilebilir akreditif, lehdarın hak ve sorumluluklarını, bir veya birden fazla lehdara (ikinci lehdar) devrine imkan veren bir akreditif türü olarak tanımlanmaktadır.

7) Karşılıklı Akreditif (Back to Back L/C)

Birbirinden bağımsız iki farklı akreditif işleminden oluşan ve ilk akreditif lehdarının ikinci akreditifin amiri olduğu bir akreditif türü şeklinde tanımlanmaktadır.

8) Kırmızı Şartlı Akreditif (Red Clause L/C)

Kırmızı şartlı akreditif, malların sevkinden ve vesaiklerin bankaya ibrazından önce lehdara avans niteliğinde bir ödemenin yapılmasına imkan veren akreditif türü olarak tanımlanmaktadır.

9) Yeşil Şartlı Akreditif (Green Clause L/C)

Kırmızı şartlı akreditifler gibi, vesaiklerin ibrazından önce avans kullanma imkanı sağlayan bir akreditif türü olan yeşil şartlı akreditiflerde, kırmızı şartlı akreditiflerden farklı olarak, malların depolandığını ve mal mülkiyetinin bankaya devredildiğini gösteren ambar teslim makbuzları bankaya verilerek akreditif tutarının tamamı veya bir kısmı olarak peşin ödenecek avanslar garanti altına alınmaktadır.

10) Garantili Akreditif (Stand-by L/C)

Bu tür akreditifler daha çok bir garanti gösterme aracı olup, amirin sözleşmedeki yükümlülüklerini lehdara karşı yerine getirmemesi durumunda, akreditif bedelinin lehdara amir banka tarafından ödeneceğini garanti eden bir teminat mektubu olarak kullanılmaktadır. Ödeme, belirli bir yükümlülüğün yerine getirilmediğini ispat eden bir evrakın amir bankaya lehdar tarafından ibraz edilmesiyle gerçekleşmekte, daha sonra amir banka ödediği tutarı amirden talep etmektedir.

Akreditifin tarafları

Akreditifin tarafları

Akreditifin tarafları

Başvuru Sahibi: Kendi bankasına akreditif açma emrini veren ithalatçıdır.
Amir banka (amir banka): İthalatçının emriyle akreditifi açan bankadır.
Muhabir banka: Akreditifi kabul edip bildiren (Avising Bank), gerekiyorsa teyit ekleyen (Teyit Bankası) ve ilgili belgeleri kontrol eden (Müzakere Bankası) yurt dışı muhabir bankasıdır. Bildirim bankası, teyit bankası ve aracı banka tek bir banka olabileceği gibi farklı bankalar da olabilir.
Lehdar: Lehine akreditif açılan ihracatçıdır.