İHRACAT REJİM KARARI

forklift ehliyeti

İhracat Mevzuatı hakkında bilgi almak için öncelikle “İhracat rejimi nedir?” bölümünü okumalısınız. sorusuna cevap verelim. İhracat rejimi, ülkelerin ihracatını etkileyen tüm mevzuat ve uygulamaları kapsamaktadır. Diğer bir deyişle, eşyanın ihracat amacıyla serbest dolaşıma girerek gümrük bölgesini terk etmesi durumunda uygulanan mevzuattır. Peki İhracat Rejimi Kararı Nedir ve İhracat Rejiminde kullanılan belgeler nelerdir?

İhracat Rejimi Kararı Nedir?

 • Bu Kararın amacı, ithalatın ülke ekonomisi yararına ve uluslararası ticaretin gereklerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamaktır. İthalat, bu Karar ile bu Karara dayanılarak çıkarılacak yönetmelik, tebliğler, ilgili kuruluşlara verilecek talimatlar, çok taraflı veya iki taraflı anlaşmalar hükümleri çerçevesinde yürütülür.
 • Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin yönetmelik ve tebliğler çıkarmaya, karar metninde sözü edilen izinleri ve talimatları vermeye, ithalatın her aşamasında gerekli görülecek değişiklikleri yapmaya ve önlemleri almaya, ithal malları fiyatlarının gerektiğinde kontrolünü yapmaya veya yaptırmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı yetkilidir.
 • Karar uyarınca, Türkiye ile ticari ilişkilerinde ticaret ve ödemeler dengemizi bozacak nitelikte kayıtlar koyan veya uygulama yapan, anlaşmalar ile kararlaştırılan yükümlülüklerini yerine getirmeyen, ithalat rejimimizin genellik ilkesi ile bağdaşmayacak şekilde ayırıcı işlemler uygulayan ülkeler, kuruluşlar ve firmalar hakkında taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar çerçevesinde uygun görülecek gerekli önlemler alınır.
 • Karara göre, kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması veya sınaî ve ticari mülkiyetin korunması amaçlarıyla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan önlemlerin kapsamı dışındaki malların ithali serbesttir. İthalat bedellerinin ödenmesi, kambiyo mevzuatı hükümlerine tabidir.
 • Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların ithali izne tabidir.
 • TİCARİ İŞLETMEDE TESLİM

İhracat Rejiminde Kullanılan Belgeler

İhracatta kullanılan sayısı doküman türü bulunur. Bunları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

 1. Sevk Belgesi
 2. A.TR Dolaşım Belgesi
 3. Sigorta Belgesi
 4. Ticari Faturalar
 5. Navlun Faturalar
 6. Basitleştirilmiş Prosedüre İlişkin ATR Dolaşım Sertifikası
 7. EUR-MED Dolaşım Sertifikası
 8. EUR.1 Dolaşım Sertifikası
 9. Diğer belgeler

İhracat rejiminin akit tarafları kimlerdir?

İhracat rejiminde dört taraf vardır. Bu; ithalatçı, ithalatçının bankası, ihracatçı ve ihracatçının bankasıdır. Alıcı ile satıcı arasında bir banka vardır. Her iki taraf için de uygun şartlar ve nitelikler sağlandığında, satıcının parasını alacağı, alıcının da istediği malı alacağı belirlenir.

Dış Ticaret Kursu